Kč

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla inzerce

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též Podmínky) a pravidla inzerce (dále též Pravidla) inzertního serveru strelimto.cz (dále též Server) upravují fungování a podmínky tohoto inzertního serveru a nastavují systém fungování webu a závazná pravidla používání služeb tohoto webu, které je povinen dodržovat každý, kdo tyto služby využívá nebo chce využívat.

2. Inzertní server strelimto.cz provozuje obchodní společnost Střelímto s.r.o. se sídlem 28. pluku 906/38, Praha 10, Vršovice, 100 00, IČ: 03278867, DIČ: CZ03278867 (dále též Provozovatel).

3. Provozovatel je plátcem DPH, příslušné rozhodnutí vydal Finanční úřad pro hlavní město Prahu, územní pracoviště pro Prahu 3, č.j.: 5472124/14/2003-05801-107620 dne 8. 9. 2014.

4. Právní rámec provozu Serveru je nastaven zejména aktuálním zněním Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a aktuálním zněním Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

5. V rámci provozu Serveru poskytuje Provozovatel služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server textové a obrazové informace (dále též Data). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.

6. Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, právnická nebo fyzická (dále též Uživatel), která Server používá a při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám. Zároveň je to každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní placené služby Serveru. Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení Uživatele k Podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám.

7. Přistoupením k těmto Podmínkám každý Uživatel bezvýhradně akceptuje veškerá jejich ustanovení.

8. Při využití služeb Serveru je Uživatel povinen uvést platnou emailovou adresu, v případě zaregistrování se pro účely využívání dalších služeb Serveru i další nezbytné údaje požadované Provozovatelem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se Zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie a další nezbytnou agendu.

9. Pro vkládání Dat na Server platí určitý postup a dále příslušné pokyny a omezení. Tyto jsou zveřejněny přímo na stránkách Serveru, prostřednictvím nichž Uživatel Data vkládá. Uživatel je povinen systém vkládání dat respektovat a danými pokyny se řídit.

10. Služby vkládání Dat jsou Uživateli poskytovány zdarma s výjimkou podnikatelských inzerátů. Za soukromou inzerci považujeme jednorázový prodej, koupi nebo výměnu věcí movitých i nemovitých z/do osobního vlastnictví. 1 inzerát znamená 1 nabízená věc nebo služba. Nadstandartní službou Serveru, kterou může Uživatel využívat je tzv. topování svých vložených Dat (nadřazení nad ostatní Data jiného Uživatele) nebo jejich zvýraznění. Tato možnost je součástí nabídky zveřejnění Dat, není však podmínkou zveřejnění Dat.

11. Cena za jedno tzv. topování u bezplatně podaného inzerátu je 30 Kč (50 Kč pro SMS platbu) včetně DPH 21%. Cena za jedno zvýraznění Dat je 20 Kč (29 Kč pro SMS platbu) včetně 21% DPH. Výše uvedené ceny platí vždy pro jeden samostatný inzerát. V případě vícenásobného tzv. topování jsou Data nadřazována přímo úměrně uhrazené výši částky za tzv. topování Dat.

12. Podnikatelský (komerční) inzerát je zpoplatněn sazbou 199,- Kč včetně 21% DPH, která již zahrnuje zvýraznění Dat. Cena za jedno tzv. topování u podnikatelského inzerátu je 30 Kč (50 Kč pro SMS platbu) včetně DPH 21%. Výše uvedené ceny platí vždy pro jeden samostatný inzerát. V případě vícenásobného tzv. topování jsou Data nadřazována přímo úměrně uhrazené výši částky za tzv. topování Dat.

13. Každý uživatel může na Server vložit neomezený počet Dat. Výjimku tvoří Data, která jsou zjevně totožná nebo obdobná s Daty již zveřejněnými od stejného Uživatele a Data, která jsou zjevně totožná nebo obdobná s Daty již zveřejněnými od různých Uživatelů.

14. Vložená Data budou zveřejněna po dobu 3 měsíců. Po uplynutí této lhůty budou automaticky smazána.

15. Každý uživatel má možnost a právo svoje zveřejněná Data kdykoliv odstranit.

16. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k účelům, které by jakýmkoliv způsobem odporovaly platným zákonům ČR nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit nebo dokonce znemožnit funkci serverů provozovaných Provozovatelem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami.

17. Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne do své inzerce na Serveru mohou být použita třetí osobou. Provozovatel v této souvislosti nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití těchto dat třetími osobami. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik, která pro něho plynou zveřejněním Dat v rámci své inzerce.

18. Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů služeb Serveru, ani za způsob, jakým služby Serveru využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru Uživateli či třetími osobami, stejně tak nenese Provozovatel žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám vznikly v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Provozovatel neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

19. Provozovatel nepřebírá žádné záruky za kvalitu, dodání, převzetí, úhradu nebo využitelnost nabízených nebo poptávaných věcí a služeb na Serveru.

20. V případě zjištění jakéhokoliv nezákonného, nečestného nebo jinak nevhodného jednání Uživatele při využívání služeb Serveru nebo jednání Uživatele v rozporu s ustanoveními těchto Podmínek, je Provozovatel oprávněn veškerá Data zadaná tímto Uživatelem smazat nebo jinak omezit jejich zveřejnění na Serveru, případně takováto Data vůbec nezveřejnit a to bez souhlasu tohoto Uživatele a zároveň i bez jakékoliv náhrady tomuto Uživateli. Toto ustanovení platí a Uživatel to bere bez výhrad na vědomí i v případě, kdy byla již zveřejněná Data Uživatelem tzv. topována nebo barevně zvýrazněna.

21. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga Serveru do fotografií připojených Uživatelem k Datům a zobrazovaných na Serveru.

22. Jednotlivá Data mohou být za účelem zobrazování na Serveru zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Dat na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.

23. Na Serveru není povoleno inzerovat léky, alkohol, cigarety a tabák, pohonné hmoty, erotické služby a pomůcky, půjčky, zbavení exekucí, oddlužení, hubnutí, bezpracné a nekonkrétní výdělky, provizní systémy. V textu ani na obrázku není povoleno uvádět webové stránky a loga firmy, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak.

24. Provozovatel si vyhrazuje právo služby Serveru kdykoliv upravit, opravit nebo jinak systémově nastavit, a to i bez předchozího oznámení této skutečnosti Uživateli.

25. Součástí Serveru jsou i reklamní materiály (bannery) třetích subjektů. Tuto skutečnost bere Uživatel bez výhrad na vědomí.

26. Tyto všeobecné obchodní podmínky a pravidla inzerce nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo jejich znění kdykoliv změnit, doplnit nebo jinak upravit.

27. Uživateli je doporučeno pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek a Pravidel. Bude-li Uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami Podmínek a Pravidel bez výhrad souhlasí.

 

V Praze 1. listopadu 2016.

 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.